Anthonis Studler van Zurck: Vlaams koopman en heer van Bergen

De familie van Anthonis Studler van Zurck (1607-1666), heer van Bergen en Sweyburg, is afkomstig uit Vlaanderen. Anthonis’ vader, Antonio van Zurck, wordt geboren in Antwerpen en is later actief als koopman in Amsterdam. Evenals zijn vader huwt Studler van Zurck een meisje uit de familie Thibaut. De Thibauts zijn afkomstig uit Ieper.

Heer van Bergen

Anthonis Studler van Zurck is een zeer rijk man. Volgens de kohieren van de 1.000ste penning in Den Haag beschikt hij in 1654 over een vermogen van 450.000 gulden. Een deel van dat vermogen zet hij in om een privé koninkrijkje te stichten in het Noord-Hollandse Bergen. In 1641 koopt hij daartoe de heerlijkheid Bergen voor 21.000 rijksdaalders (52.500 gulden).

Met zijn vriend, de wiskundige Rene Descartes, maakt Studler van Zurck grote plannen voor een landgoed in Bergen. Het Palais du Luxembourg in Parijs dient als inspiratiebron. De ruïne van het huis te Bergen, in 1574 verwoest tijdens de Opstand, wordt verbouwd tot herenhuis. Wanneer de bouw van de zijvleugels van het Hof te Bergen is voltooid, laat Studler van Zurck zich in Bergen inhuldigen als heer. Hij wordt verwelkomd door een bereden delegatie die hem naar het dorp begeleid. Burgemeesters, schepenen en andere functionarissen leggen een eed van trouw aan hun heer af. Inwoners van Bergen vormen een erehaag en lossen saluutschoten. Tijdens deze ‘blijde incomste’ verleent Studler van Zurck de inwoners van Bergen enkele privileges inzake de exploitatie van duinen, de vogelarij en visserij.

800px-Bergen-voor

’t Hof te Bergen. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergen-voor.jpg

In 1661 laat Studler van Zurck een grafkelder aanleggen in de Ruïnekerk van Bergen, tegenwoordig bekend als de grafkelder van de familie van Nassau-Bergen. Hetzelfde jaar vestigt deheer van Bergen ook een machtsbasis in de lokale politiek, wanneer hij een plaats verkrijgt in de Alkmaarse vroedschap. Ook zijn zoon wordt na het overlijden van zijn vader vroedschap van Alkmaar. Anthonis Studler van Zurck wordt in 1666 in de grafkelder binnen zijn heerlijkheid Bergen begraven.

Bronnen:

  • Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (z.p. z.j.).
  • Familiegraven van Oranje en Nassau http://www.hethuisvanoranje.nl/14%20Familiegraven/GrafkelderNassaubastaarden.html, geraadpleegd 13 februari 2015.
  • Schoorl, H., ‘Bergen in de branding: de heerlijkheid Bergen als bezit van de graven van Holstein-Schaumburg. 1568-1641’ in: Alkmaar in veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit (Alkmaarse historische reeks) (Zutphen; Walburg pers 1977) blz. 111-138 111-138.
  • Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw. Kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam; Nieuw Amsterdam Uitgevers 2006).
  • Zeiler, Frits David, Hoog en vrij. Schetsen uit de geschiedenis van de heerlijkheid Bergen tot 1798 (Schoorl; Pirola 1986).
Geplaatst in Heren en vrouwen